Nadace Pro půdu chrání půdu před degradací i spekulací tím, že ji pronajímá k šetrnému, biodynamickému či ekologickému užívání zemědělcům k produkci zdravých potravin.

Půdu získává nákupem či darem. Pronajímá ji za obvyklý nájem nejlépe biodynamickým zemědělcům. Peníze získané za pronájem půdy slouží především k nákupu další půdy.

Nadace dbá na to, aby půda, kterou svěřuje zemědělcům, byla obdělávána se zvláštním zřetelem na zachování či zvyšování úrodnosti půdy ve smyslu její živosti, ale také na péči o krajinu a sociální aspekty zemědělství (tvorba a rozvoj venkova, pěstování zdravých mezilidských vztahů, respektování lidské důstojnosti).

Zároveň nadace přispívá k osvětě v oblasti ochrany půdy: Půda je základem našeho života a je na pováženou, jak krátkozrace se u nás s půdou zachází.

Kontakt

  • Nadace Pro půdu
  • Malonty 101
  • 382 91 Malonty